Πρωτοβουλίες για Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

 

Σύμφωνα με τον πρώτο στόχο του 5ετούς Στρατηγικού Σχεδίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέσω της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου, της πιο αποτελεσματικής εφαρμογής του, της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της διαφάνειας στην αγορά και της απλούστευσης των διαδικασιών» και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτόν το στόχο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεσμεύεται να προωθήσει τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό  για θέματα κεφαλαιαγοράς  μέσω:

α) της ενίσχυσης της παρουσίας της ΕΚ με τη χρήση προσβάσιμων και ελκυστικών μορφών επικοινωνίας αναφορικά με τις αγορές κεφαλαίου και

β) της οργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων / δράσεων / για διάφορες ομάδες όπως φοιτητές, μαθητές, μικρές επιχειρήσεις, επενδυτές, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς. 

Παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προετοιμάζει ενημερωτικό υλικό που θα αναρτάται  στην ιστοσελίδα της ΕΚ για σκοπούς προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για θέματα κεφαλαιαγοράς και θα προωθήσει την επιμόρφωση και την επανακατάρτιση του προσωπικού της με αύξηση των ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων ή μεταπτυχιακών / προπτυχιακών προγραμμάτων ή/και την συμμετοχή σε σεμινάρια της ESMA και άλλων φορέων για επιμόρφωση στελεχών της ΕΚ.

 

         

     ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ