Σχετική πληροφόρηση

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Κύριες υποχρεώσεις

Οι κύριες υποχρεώσεις που εισάγει ο EMIR είναι:

  • Κεντρική εκκαθάριση για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.
  • Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης κινδύνου για εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά.
  • Αναφορά των συναλλαγών επί παραγώγων στα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών.
  • Εκπλήρωση οργανωτικών απαιτήσεων, εφαρμογή προληπτικών μέτρων και κανόνων συμπεριφοράς από τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους.
  • Εκπλήρωση απαιτήσεων από τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης να καθιστούν συγκεκριμένα δεδομένα προσβάσιμα στις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές.

TRs -Υποβολή αναφορών

Στοιχεία που υποβάλλονται στα TRs:

 

Κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αντισυμβαλλομένων:

  • Αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier – LEI)
  • Ενδιάμεσοι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικού προσώπου (Interim Legal Entity Identifiers)
  • Αναγνωριστικός Κωδικός Τράπεζας (Bank Identifier Code-BIC)

Ένας αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου μπορεί να εκδοθεί από οποιαδήποτε αποδεκτή τοπική λειτουργική μονάδα (Local operating Unit - LOU) (http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf) του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικών προσώπων (Global Legal Entity Identifier System – GLEIS).

Εγγραφή των TRs

Έγγραφα για την δομή των αιτήσεων εγγραφής των TRs

Κατάλογος εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση TRs

(https://www.esma.europa.eu/content/List-registered-Trade-Repositories)

Πρόσβαση στα δεδομένα των TRs

Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα σχετικά με τα στοιχεία που είναι ελεύθερα ανακοινώσιμα και τα στοιχεία που γνωστοποιούνται μόνο στις εποπτικές αρχές (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:EN:PDF) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0151&from=EN)

Καταγγελίες για TRs

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για κάποιο TR που εποπτεύεται από την ESMA, το οποίο πιθανόν να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του EMIR, μπορείτε να συμπληρώσετε το κατωτέρω έγγραφο (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ COMPLAINTS TEMPLATE). Όσο πιο λεπτομερής και πλήρης είναι η πληροφόρηση που θα δοθεί τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει. Η καταγγελία θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση TR-supervision@esma.europa.eu.

 

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ) 648/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (EMIR)