Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Πρόσκληση για Προκαταρκτική Διαβούλευση του Σχεδίου Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης/υποστήριξης νέου Πληροφοριακού Συστήματος «Reporting to EBA - ESEF» για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κείμενο Διαβούλευσης Reporting to EBA - ESEF

Κείμενο Διαβούλευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος

Παροχή πίστωσης από ΑΕΠΕΥ. Σχέδιο απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς διαβούλευση. Διάρκεια διαβούλευσης δεκαπέντε (15) ημέρες.Τυχόν παρατηρήσεις παρακαλούμε όπως αποστέλλονται στο info@cmc.gov.gr

Κείμενο Διαβούλευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις διαδικασίες, το γενικό προσανατολισμό και τους στόχους του προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης υπαλλήλων και στελεχών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.

Παράδειγμα υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για Κίνδυνο Θέσης