Επιτροπή Λήψης Μέτρων και Εξυγίανσης

 

 

 

Η Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΛΜΕ) συστάθηκε με το ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4335/2015)» (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015), στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του άρθρου 3 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173/190, 12.6.2014), με την οποία θεσπίζεται το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η ΕΛΜΕ αποτελείται από τους παρακάτω:

α) τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δεν είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, ως Πρόεδρο,

β) ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΛΜΕ συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ μηνιαίως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως δύο τουλάχιστον από τα μέλη της.

 

Η ΕΛΜΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) την άσκηση των εξουσιών και διενέργεια πράξεων εξυγίανσης που ανατίθενται στην αρχή εξυγίανσης και προβλέπονται στο ν. 4335/2015,

β) την έκδοση όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων και τη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, εκτός από αυτές που αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και αυτές που αφορούν σε αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής,

γ) την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφενός για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και αφετέρου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 4335/2015 και

δ) την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο ν. 4335/2015.

 

Η ΕΛΜΕ, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, επικουρείται και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, είναι αυτοτελής και υπάγεται απευθείας στην ΕΛΜΕ.

 

Η ΕΛΜΕ, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεν υπόκειται σε οδηγίες ή εντολές κανενός άλλου οργάνου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού οργάνου.