Προειδοποιήσεις για το Επενδυτικό Κοινό από άλλες εποπτικές αρχές / ESMA

 

Προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από εποπτικές αρχές του εξωτερικού (κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών) και αφορούν σε περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που παρέχουν στο κοινό των συγκεκριμένων κρατών επενδυτικές ή άλλες υπηρεσίες χωρίς προηγουμένως να έχουν λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας που εξέδωσε την προειδοποίηση.

Προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί από την IOSCO

Σημείωση: Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι στην ιστοσελίδα της IOSCO είναι αναρτημένες μόνο οι προειδοποιήσεις του προηγούμενου και του τρέχοντος μήνα. Όλες οι προειδοποιήσεις είναι δυνατό να ανευρεθούν μέσω της μηχανής αναζήτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της IOSCO.

Προειδοποιήσεις από εποπτικές αρχές του εξωτερικού

Προειδοποιήσεις για τους επενδυτές - ΕSMA

 

2021

ESMA addresses investment recommendations in social media platforms

ESMA sees high risk for investors in non-regulated crypto assets

2018

Ανακοίνωση των αποφάσεων της ESMA σε σχέση με παρεμβάσεις σε προϊόντα που αφορούν συμβάσεις επί διαφορών (CFD) και δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options)

Προειδοποίηση ESMA/EBA/EIOPA για κινδύνους από virtual currencies

2017

Προειδοποίηση ESMA προς το επενδυτικό κοινό για επενδυτικό κίνδυνο από Initial Coin Offerings

2016

Προειδοποίηση της ESMA για τα CFDs

2014

Οι κίνδυνοι των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα (ESMA/2014/154el)

2013

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) (ESMA/2013/267)

2012

Οι κίνδυνοι των επιγραμμικών επενδύσεων (ESMA/2012/557)

2011

Αγοραπωλησίες συναλλάγματος (forex) (ESMA/2011/412)