Τρέχουσες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Διαβούλευση - Πλατφόρμα Βιώσιμης Χρηματοδότησης - draft reports on a social taxonomy and on an extended taxonomy to support economic transition

Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -  EU strategy for retail investors

 

Ένωση Κεφαλαιαγορών- Διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής -cross border distribution of investment funds

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/cross-borders-investment-funds/index_en.htm

Kανονισμός για Ενημερωτικό Δελτίο

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:036c16c7-9763-11e5-983e-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF

Aμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0615:FIN:EL:PDF

Σκιώδες τραπεζικό σύστημα

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ

Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0043&from=EN

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σκιώδες τραπεζικό σύστημα - Αντιμετώπιση νέων πηγών κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0614&from=EL

 Συμμετοχική χρηματοδότηση (γενικά και μόνο στα αγγλικά)  

http://ec.europa.eu/finance/general-policy/crowdfunding/index_en.htm

Συμμετοχική χρηματοδότηση

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών αξιοποίηση των δυνατοτήτων της συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0172&from=EL

Tιτλοποιήσεις (γενικά)

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm

  Συστήματα αποζημίωσης επενδυτών

Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0307(02)&from=EN

Ένωση Κεφαλαιαγορών (γενικά)

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm

Ένωση Κεφαλαιαγορών και συστήματα υποδομών αγοράς (μόνο στα αγγλικά)

http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/clearing/index_en.htm

Εισηγμένες Εταιρείες

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/transparency-directive/index_en.htm#legal-framework