Συστάσεις - Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA

 

2024

(Επικαιροποιημένες) Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με την εκτίμηση της δυνατότητας εξυγίανσης (άρθρο 15 παρ 5 του κανονισμού CCPRRR)

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τη σύνοψη των σχεδίων εξυγίανσης

Kατευθυντήριες γραμμες ESMA σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ αρχείων καταγραφής συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού SFTR

Κατευθυντήριες γραμμές ΕSMA σχετικά με τις γραπτές ρυθμίσεις και διαδικασίες για τη λειτουργία των σωμάτων εξυγίανσης

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τους τύπους και το περιεχόμενο των διατάξεων των ρυθμίσεων συνεργασίας (άρθρο 79 του κανονισμού CCPCRRR)

2023

Κατευθυντήριες γραμμές ΕSMA για την υποβολή αναφορών δυνάμει του Κανονισμού EMIR

Kατευθυντήριες γραμμές ΕSMA για τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΜiFID II σχετικά με την παρακολούθηση προϊόντων 

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από την αρχή εξυγίανσης για τον καθορισμό της αποτίμησης των συμβάσεων πριν την καταγγελία τους σύμφωνα με το άρθρο 29 (1) του Kανονισμού CCPRRR

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με την ενιαία εφαρμογή των προϋποθέσεων ενεργοποίησης που συνεπάγονται τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης (άρθρο 18 (8) του Κανονισμού CCPRRR)

Kατευθυντήριες γραμμές ΕSMA για τον περαιτέρω προσδιορισμό των περιστάσεων για προσωρινούς περιορισμούς σε περίπτωση σημαντικού γεγονότος μη σχετιζόμενου με αθέτηση υποχρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 45α του Κανονισμού EMIR

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με την εφαρμογή των περιστάσεων υπό τις οποίες ένας κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θεωρείται ότι τελεί υπό πτώχευση ή ενδέχεται να πτωχεύσει (άρθρο 22 (6) του Κανονισμού CCPRRR)

Kατευθυντήριες γραμμές EBA και ΕSMA σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA για τα σενάρια του σχεδίου ανάκαμψης (άρθρο 9 (12) του κανονισμού σχετικά με το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (CCPRRR))

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τους δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης κεντρικών αντισυμβαλλομένων (άρθρο 9 (5) του CCPRRR)

Kατευθυντήριες γραμμές EBA προς τις αρχές εξυγίανσης σχετικά με τη δημοσίευση του μηχανισμού ανταλλαγής που αφορά την απομείωση και μετατροπή και τη διάσωση με ίδια μέσα

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων αμοιβών που προβλέπονται στην MiFID II

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στην MiFID II

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα, τους μορφότυπους και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποδομής τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT)

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς

Kατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης ως συμπλήρωμα της εκτίμησης της δυνατότητας εξυγίανσης για στρατηγικές μεταβίβασης

2022

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ σχετικά με τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πρακτικών ως προς τις αποδοχές και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ σχετικά με τις συγκριτικές αξιολογήσεις των πρακτικών για τις αποδοχές, τη διαφορά αποδοχών μεταξύ των φύλων και τις εγκεκριμένες υψηλότερες αναλογίες βάσει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ

Κατευθηντήριες γραμμές ΕΒΑ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης  (ΔΕΕΑ) και τις εποπτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων

Kατευθυντήριες γραμμές EBA σχετικά με τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση της συμμόρφωσης και τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου συμμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ σύμφωνα με το άρθρο 8 και το κεφάλαιο VI της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Κατευθυντήριες γραμμές EBA σχετικά με τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμοιβόμενα πρόσωπα σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034

Κατευθυντήριες γραμμές EBA σχετικά με τα κριτήρια για την απαλλαγή των επιχειρήσεων επενδύσεων από τις απαιτήσεις ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2033

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακρίων καταστάσεων δυνάμει του κανονισμού για τα ΑΜΚΑ

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διεργασία εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης των κεντρικών αντισυμβαλλομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού EMIR

ESMA supervisory briefing on sustainability risks and disclosures

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς - Αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών και αλληλεπιδράσεις με την προληπτική εποπτεία

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων που προβλέπονται στη MIFID II αναφορικά με τη συμβατότητα και την εκτέλεση εντολών

2021

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την υποβολή αναφορών για τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού για τα ΚΑΤ

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τη μεθοδολογία, την εποπτική λειτουργία και την τήρηση αρχείων βάσει του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ σε σχέση με την εσωτερική διακυβέρνηση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/2034

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ και ESMA σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Tελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της MiFID II/ του MIFIR για τα δεδομένα της αγοράς

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότητης της τρομοκρατίας που συνδέεται με επιμέρους επιχειρησιακές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές (στο εξής: ΚΓ σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ), οι οποίες καταργούν και αντικαθιστούν τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC 2017/37

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ μελών σωμάτων για κεντρικούς αντισυμβαλλoμένους

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της Οδηγίας MiFID II αναφορικά με τη λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 του κανονισμού για τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο

2020

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κατώτατα όρια πληρότητας και συνέπειας των δεδομένων στα αρχεία καταγραφής τιτλοποιήσεων

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ρευστότητας στους ΟΣΕΚΑ και τους ΟΕΕ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων δυνάμει του άρθρου 6 παρα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 μεταξύ των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα κολλέγια ΚΞΧ/ΧΤ

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του Κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

2019

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου στο πλαίσιο του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς στο πλαίσιο του Κανονισμού για τους δείκτες αναφοράς

Kατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ6 και Γ7 του παραρτήματος 1 της Οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)

Kατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τον εσωτερικοποιημένο διακανονισμό δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (ΚΑΤ)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα περιθωρίου ασφάλειας που λαμβάνουν κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για την αντιμετώπιση φιλοκυκλικότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό EMIR

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων κεντρικών αντισυμβαλλόμενων

2018

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID II

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία πραγματοποιείται ο διακανονισμός

Κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Kατευθυντήριες γραμμές EΑΤ σχετικά με τα κριτήρια STS σε τιτλοποιήσεις ABCP

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τα κριτήρια STS σε τιτλοποιήσεις πλην των ABCP

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές (EΑΚΑΑ και ΕΑΤ) σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων για τον κλάδο των κινητών αξιών (ΕΑΚΑΑ) και τον τραπεζικό κλάδο (ΕΑΤ)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του άρθρου 28 του κανονισμού για τα ΑΚΧΑ

Κατευθυντήριες γραμμές για τις απαιτήσεις της οδηγίας ΜiFID II σχετικά με την παρακολούθηση προϊόντος

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παρα 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές

2017

Kατευθυντήριες γραμμές ESMA αναφορικά με το διοικητικό όργανο των διαχειριστών αγοράς και των παρόχων υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

ΧΡΗΣΗ LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI) ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Κατευθυντήριες γραμμές ESMA για την αναφορά συναλλαγών, τήρηση αρχείων εντολών και συγχρονισμός ρολογιών σύμφωνα με την Οδηγία MiFID II (ESMA/2016/1452)

Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της  οδηγίας MiFID II

Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων  (ΚΑΤ) στις  πληροφορίες σχετικά  με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και  τόπων διαπραγμάτευσης

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης ειδικών συμμετοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της  τρομοκρατίας, και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου- κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο (ESAs/2016/72)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικύρωση και την επανεξέταση των μεθοδολογιών που εφαρμόζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας

ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures – Questions & Answers

Κατευθυντήριες Γραμμές ΕSMΑ σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς (MAR) και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό του ορισμού των προνομιακών πληροφοριών για παράγωγα επί εμπορευμάτων.

2016

ESMA Public Statement – Issues on implementation of IFRS 9

EBA Report – Impact assessment of IFRS 9

ESMA Public Statement – European Common Enforcement Priorities for 2016 financial statements

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR- Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ)

ESMA Public Statement - Issues for consideration in implementing IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers

Kατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές διασταυρούμενων πωλήσεων

ESMA reminder on Alternative Performance Measures Guidelines coming into force on 03.07.2016

Indicative list of financial instruments that are subject to notification requirements according to Article 13(1b) of the revised Transparency Directive (ESMA-2015-1598)

Transparency Directive - Questions & Answers (ESMA-2015-1595)

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των Ικανοτήτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους σύνθετους χρεωστικούς τίτλους και τις δομημένες καταθέσεις

2015

ESMA Public Statement - Improving the quality of disclosures in the financial statements

ESMA Public Statement - European common enforcement priorities for 2015 financial statements

Κατευθυντήριες γραμμές - Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των ορισμών στα τμήματα C6 και C7 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2004/39 / ΕΚ (MiFID)

2014

ESMA Public Statement - 2014 European common enforcement priorities

Κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (ESMA/2014/1133)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και του άρθρου 24 παράγραφοι 1, 2 και 4 της οδηγίας ΔΟΕΕ (ESMA/2014/869EL)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα θέματα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2014/937EL)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ESMA (ESMA/2014/298)

Revision of the provisions on diversification of collateral in ESMA's Guidelines on ETFs and other UCITS issues (ESMA/2014/294)

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων/καταγγελιών για τον τομέα των κινητών αξιών (EΑΚΑΑ) και τον τραπεζικό τομέα (ΕΑΤ)

 

2013

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων (ESMA/2013/1390)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ (ESMA/2013/611)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το υπόδειγμα ΜΣ για τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εποπτεία των οντοτήτων της οδηγίας ΔΟΕΕ (ΕSMA/2013/998)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) (ESMA/2013/232)

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τους Οίκους Πιστοληπτικής Ικανότητας (ESMA/2013/720)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών (MiFID) (ΕSMA/2013/606)

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας (ΕSMA/2013/322)

ESMA-EBA Principles for Benchmark-Setting Processes in the EU (ESMA/2013/659)

Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ESMA/2013/74)

ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive (ESMA/2013/319)

Final report Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD (ESMA/2013/201)

ESMA Public Statement - European common enforcement priorities for 2013 financial statements (ESMA/2013/1634)

ESMA Public Statement - Information on shareholder cooperation and acting in concert under the Takeover Bids Directive (ESMA/2013/1642)

 

2012

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και άλλα θέματα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ (ESMA/2012/832 (EL))

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID (ESMA/2012/387)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID (ESMA/2012/388)

Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης ορισμένων τύπων δομημένων ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους (ESMA/2012/197)

Συστήματα και μηχανισμοί ελέγχου σε περιβάλλον αυτοματοποιημένων συναλλαγών για χώρους διαπραγμάτευσης, επιχειρήσεις επενδύσεων και αρμόδιες αρχές (ΕSMA/2012/122 (EL))

ESMA Public Statement - European common enforcement priorities for 2012 financial statements (ESMA/2012/725)

ESMA Public Statement - Treatment of Forbearance Practices in IFRS Financial Statements of Financial Institutions (ESMA/2012/853)

 

2011

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (ESMA/2011/188)

Guidelines on the application of the endorsement regime under Article 4 (3) of the Credit Rating Agencies Regulation No 1060/2009 (ESMA/2011/139)

ESMA update of the CESR recommendations The consistent implementation of Commission Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive (ESMA/2011/81)