ΜΕΛΟΣ: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Εκπρόσωπος της ΕΛΤΕ

 

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

 

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ορίσθηκε ως  Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) το 2014.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό και λογιστικό κλάδο κυρίως σε ζητήματα τακτικών και οικονομικών ελέγχων, εμπορικών και βιομηχανικών ανωνύμων εταιρειών, μετατροπών και συγχωνεύσεων εταιρειών.

Συμμετείχε ως εντεταλμένος ελεγκτής στους ποιοτικούς ελέγχους που διενήργησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).

Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ΕΕ Οδηγίας 56/2014 και του ΕΕ Κανονισμού 537/2014 για το ελεγκτικό επάγγελμα.

Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια του ελεγκτικού κλάδου με ομιλίες και παρουσιάσεις.

Εκπροσωπεί την ΕΛΤΕ στον διεθνή και ευρωπαϊκό φορέα των εποπτικών αρχών του ελεγκτικού επαγγέλματος (IFIAR & CEAOB), όπου συμμετέχει και ενεργά ως μέλος σε ομάδες εργασίας.

Ανέλαβε ως Project Leader σε πρόγραμμα Διδυμοποίησης (twinning) της ΕΕ για θέματα ελεγκτικών και λογιστικών προτύπων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική.