Εποπτεία

 

Η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Eγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που λειτουργεί βάσει του ν. 4557/2018, έχει σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεων προσώπων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄) προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον ν. 4557/2018.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα εκδίδει οδηγίες και ανακοινώσεις, καταρτίζει λίστες με τυπολογίες ύποπτων συμπεριφορών, διοργανώνει επιμορφωτικές ημερίδες για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διενεργεί ελέγχους στα υπόχρεα πρόσωπα με σκοπό την αξιολόγηση των διαδικασιών που εφαρμόζουν. Για τις τυχόν ελλείψεις ή παραβάσεις που διαπιστώνονται από τους ελέγχους αυτούς επιβάλλονται στα υπόχρεα πρόσωπα διορθωτικά μέτρα ή και κυρώσεις.

Επίσης, η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και άλλους οργανισμούς και ιδίως την Financial Action Task Force (FATF), ως προς την τήρηση ομοιόμορφων πρακτικών αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τη δημοσιοποίηση σημαντικών ανακοινώσεων και τη συντονισμένη ρύθμιση και βελτίωση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Δείτε επίσης τη σχετική Θεματική Ενότητα.