Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συσταθεί επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έργο της οποίας είναι η διατύπωση απόψεων σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις.  Η Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλει επίσης προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών και διατυπώνει γνώμη κάθε φορά που η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εισηγείται αρμοδίως την υιοθέτηση νομοθετικών ρυθμίσεων.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και σήμερα εκπροσωπούν την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), τον Σύνδεσμο Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ),την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, τον Σύνδεσμο Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ) και τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ). Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η θητεία των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής.