Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών

 

Κατάλογος εκκαθαριστών ΑΕΠΕΥ

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαμεσολαβούν κατ' επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών σχετικά με την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3340/2005

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση καταλληλότητας προσώπων

Εντυπο για την αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως φυσικού προσώπου

Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε μητρώο (παραρτήματα Α και Β της απόφασης 5/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Ημερομηνία υποβολής της αναφοράς σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (22.12.2008)

Πίνακας επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, παρεπόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων του ν.3606/2007

Ερωτηματολόγιο για αναζήτηση μη πτωχεύσεως Νομικού Προσώπου

Κοινοτικό Διαβατήριο

Υποβαλλόμενα στοιχεία για εγκριτικά θέματα ΑΕΠΕΥ

Αίτηση χορήγησης / τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ (Παραρτήματα Ι, ΙΙ της απόφασης 4/461/24.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Αίτηση χορήγησης / τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ (Παράρτημα Ι της απόφασης 5/461/24.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)