Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών

 

Κατάλογος εκκαθαριστών ΑΕΠΕΥ

Υποχρεώσεις των προσώπων που διαμεσολαβούν κατ' επάγγελμα στην κατάρτιση συναλλαγών σχετικά με την πρόληψη περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3340/2005

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση καταλληλότητας προσώπων

Kατ'εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1946 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2017 για την συμπλήρωση των οδηγιών 2004/39/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για έναν εξαντλητικό κατάλογο των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται από τους υποψήφιους αγοραστές στην κοινοποίηση μιας σκοπούμενης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε επιχείρηση επενδύσεων

Kοινές κατευθυντήριες γραμμές (EΑΚΑΑ και ΕΑΤ) χετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Εντυπο για την αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου ή/και πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως φυσικού προσώπου

Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων σε μητρώο (παραρτήματα Α και Β της απόφασης 5/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Πίνακας επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, παρεπόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων του ν.3606/2007

Ερωτηματολόγιο για αναζήτηση μη πτωχεύσεως Νομικού Προσώπου

Κοινοτικό Διαβατήριο

Υποβαλλόμενα στοιχεία για εγκριτικά θέματα ΑΕΠΕΥ

Αίτηση χορήγησης / τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ

Αίτηση χορήγησης / τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ (Παράρτημα Ι της απόφασης 5/461/24.1.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Eρωτηματολόγιο για φυσικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή

Eρωτηματολόγιο για νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή

Ατομικό ερωτηματολόγιο για τα μέλη του ΔΣ και τα πρόσωπα που διευθύνουν στην πράξη τις δραστηριότητες της υπό αδειοδότηση εταιρίας

Κατάλογος μελών διοικητικού οργάνου

Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με αλλαγές στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου ΑΕΠΕΥ