Ανοικτές Πωλήσεις

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Κανονισμός ΕΕ) αριθ. 236/2012, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, εισάγει υποχρεώσεις στους επενδυτές να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:

  • κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές,
  • κοινοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους,
  • κοινοποίησης ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, σε περίπτωση που αρθούν οι περιορισμοί για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου.

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ