Κοινοτικά διαβατήρια Α.Ε.Π.Ε.Υ

 

Ως κοινοτικά διαβατήρια Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναφέρονται οι γνωστοποιήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επιθυμούν να παράσχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, χωρίς εγκατάσταση, σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 31 του ν. 3606/2007. Στο χώρο αυτό εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: α) οι επωνυμίες των Α.Ε.Π.Ε.Υ. που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε κράτη μέλη της Ε.Ε., β) οι εν λόγω χώρες, γ) πίνακες επενδυτικών / παρεπόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων δραστηριοποίησης.