Αρχεία Kαταγραφής Συναλλαγών (Trade Repositories)

 

Αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Trade Repositories)

 

Ο  Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMIR (Κανονισμός 648/2012/ΕΚ) απαιτεί την αναφορά όλων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (στο εξής: TRs).

Τα TRs συγκεντρώνουν και τηρούν κεντρικά τα στοιχεία των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας των αγορών παραγώγων και στη μείωση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  

Σύμφωνα με τον EMIR, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει άμεσες ευθύνες αναφορικά με την εγγραφή, την εποπτεία και την αναγνώριση TRs που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα TRs που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγραφούν στην ESMA, ενώ τα TRs που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν από την ESMA, ώστε να χρησιμοποιούνται από τους αντισυμβαλλομένους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης βάσει του EMIR.  

Μετά την εγγραφή του, κάθε TR θα εποπτεύεται από την ESMA ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωσή του με όλες τις απαιτήσεις του EMIR και να δίδεται η δυνατότητα  στις εποπτικές αρχές να αντλούν τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες των συμβολαίων παραγώγων προϊόντων προκειμένου να εκπληρώσουν τη δική τους αποστολή.  

Εκτός από την εποπτεία των TRs, η ESMA έχει αναπτύξει αναλυτικούς κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εγγραφή και τη πρόσβαση στα δεδομένα των TRs.

Υποβολή αναφορών

Στοιχεία που υποβάλλονται στα TRs:

Κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αντισυμβαλλομένων:

  • Αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου (Legal Entity Identifier – LEI)
  • Ενδιάμεσοι αναγνωριστικοί κωδικοί νομικού προσώπου (Interim Legal Entity Identifiers)
  • Αναγνωριστικός Κωδικός Τράπεζας (Bank Identifier Code-BIC)

Ένας αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου μπορεί να εκδοθεί από οποιαδήποτε αποδεκτή τοπική λειτουργική μονάδα (Local operating Unit - LOU) (http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf) του παγκόσμιου συστήματος αναγνωριστικών κωδικών νομικών προσώπων (Global Legal Entity Identifier System – GLEIS). 

TRs should apply validation rules to ensure that reporting is performed according to the EMIR regime, including the specifications of the Technical Standards. Please see EMIR TR Q&A 20 for more details.

Τα TRs θα πρέπει να ακολουθούν κανόνες επαλήθευσης για να διασφαλίζουν ότι οι αναφορές γίνονται σύμφωνα με το καθεστώς που θεσπίζει ο EMIR, καθώς και σύμφωνα με τα Τεχνικά Πρότυπα. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο Κείμενο Ερωτήσεων –Απαντήσεων της ESMA (EMIR TR Q&A 20).

Πίνακας Επαλήθευσης (δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2014)

 

Εγγραφή των TRs

Έγγραφα για την δομή των αιτήσεων εγγραφής των TRs

Κατάλογος εγγεγραμμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση TRs (https://www.esma.europa.eu/content/List-registered-Trade-Repositories)

Πρόσβαση στα δεδομένα των TRs

Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα σχετικά με τα στοιχεία που είναι ελεύθερα ανακοινώσιμα και τα στοιχεία που γνωστοποιούνται μόνο στις εποπτικές αρχές (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:052:0033:0036:EN:PDF) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0151&from=EN) 

Καταγγελίες για TRs

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για κάποιο TR που εποπτεύεται από την ESMA, το οποίο πιθανόν να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του EMIR, μπορείτε να συμπληρώσετε το κατωτέρω έγγραφο (TEMPLATE). Όσο πιο λεπτομερής και πλήρης είναι η πληροφόρηση που θα δοθεί τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει. Η καταγγελία θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση TR-supervision@esma.europa.eu.