Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Διαχειριστές ΟΕΕ

 

ΑΕΔΟΕΕ

Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4209/2013.

Α.Ε.Ε.Χ.

Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27-40 του ν.3371/2005 όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 3 του ν.4141/2013 και το άρθρο 104 του ν.4209/2013.

Α.Ε.Ε.Α.Π.

Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών και ακίνητης περιουσίας, κατά την έννοια του άρθρου 22 παρ. 2 του ν.2778/1999.

Α.Κ.Ε.Σ.

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώματες ή άυλες, εταιρικά μερίδια και μετρητά. Διέπεται από τις διατάξεις του ν.2992/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του ν.4141/2013 και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.Η διάρκεια του Α.Κ.Ε.Σ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) χρόνια.

Ε.Κ.Ε.Σ.

Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2367/1995 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.4141/2013 με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν: (α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή (β) σε τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή στην παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η εταιρία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και από το καταστατικό της πρέπει να προκύπτει ο αποκλειστικός της σκοπός, σύμφωνα με το ν.4141/2013.