Μητρώο συνδεδεμένων αντιπρόσωπων Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3606/2007, οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό μίας και μόνο Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη της. Μπορούν να διαφημίζουν τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, να λαμβάνουν και να διαβιβάζουν εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, να μεσολαβούν για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων και να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες που παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών. Το παρόν μητρώο περιλαμβάνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους με έδρα στην Ελλάδα.