Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRAs)

 

Εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit rating agencies – CRAs)

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies – CRAs), Κανονισμός 1060/2009 (CRA1) θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο 2009. Με την ανακοίνωση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ - ESMA), ο Κανονισμός αναθεωρήθηκε το Μάιο 2011 (CRA2) με σκοπό να αναθέσει στην ESMA την αποκλειστική αρμοδιότητα της εγγραφής και εποπτείας των Εταιριών Αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ESMA καλείται επίσης να προετοιμάσει Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα, παράλληλα με τον παραδοσιακό της έργο που είναι η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων επιπέδου 3. Επιπλέον ο Κανονισμός απαιτεί από την ESMA την τήρηση κεντρικού αρχείου πληροφοριών που θα περιλαμβάνει τις ιστορικές επιδόσεις των Εταιριών Αξιολόγησης καθώς και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδόθηκαν στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Τον Μάιο 2013 ο Κανονισμός τροποποιήθηκε εκ νέου (CRA3) προκειμένου να θεσπιστούν μεταξύ άλλων, κανόνες για μείωση της υπερβολικής εξάρτησης των φορέων της αγοράς από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, για ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με τη λειτουργία των Εταιριών Αξιολόγησης καθώς και για αστική ευθύνη σε περίπτωση οικονομικής βλάβης των χρηστών των αξιολογήσεων.

Τα CRAs που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει εγγραφούν ενώ τα CRAs που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν-πιστοποιηθούν από την ESMA. Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης καθορίζεται από κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισμού για τα CRAs.