Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών

 

Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.)

Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007 οι Α.Ε.Ε.Δ. επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες που συνίστανται αποκλειστικά στη λήψη και διαβίβαση εντολών επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και στην παροχή επενδυτικών συμβουλών που αφορούν κινητές αξίες και μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Οι Α.Ε.Ε.Δ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών τους.

Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν έδρα στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Μητρώο συνδεδεμένων αντιπρόσωπων Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3606/2007, οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ενεργούν για λογαριασμό μίας και μόνο Α.Ε.Π.Ε.Υ. υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη της. Μπορούν να διαφημίζουν τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες, να λαμβάνουν και να διαβιβάζουν εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, να μεσολαβούν για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων και να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες που παρέχει η Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα ή χρηματοπιστωτικά μέσα πελατών. Το παρόν μητρώο περιλαμβάνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους με έδρα στην Ελλάδα.

Κοινοτικά διαβατήρια Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ως κοινοτικά διαβατήρια Α.Ε.Π.Ε.Υ. αναφέρονται οι γνωστοποιήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επιθυμούν να παράσχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, χωρίς εγκατάσταση, σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 31 του ν. 3606/2007. Στο χώρο αυτό εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: α) οι επωνυμίες των Α.Ε.Π.Ε.Υ. που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε κράτη μέλη της Ε.Ε., β) οι εν λόγω χώρες, γ) πίνακες επενδυτικών / παρεπόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων δραστηριοποίησης.

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ.

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και έχουν έδρα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας τους. Στον χώρο αυτό εμφανίζονται και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς λογίζονται ως υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ν. 3606/2007.

Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι Ε.Π.Ε.Υ.

Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι Ε.Π.Ε.Υ. άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. που έχουν έδρα στην Ελλάδα.