Φορείς

 

 • Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης) 
 • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
 • Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποί τους
 • Ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης
 • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
 • Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης)
 • Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (μέχρι την εισαγωγή τους σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης)
 • Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων
 • Πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων
 • Πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.