Φορείς

 

  • Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου
  • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
  • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία
  • Ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
  • Ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης
  • Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
  • Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών

Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή, αρμόδια αρχή είναι η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή των ελληνικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών οι οποίοι ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες με τους αλλοδαπούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εγκαθιστούν υποκαταστήματα στην Ελλάδα.