Χαιρετισμός Προέδρου

 

 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακολουθεί και συμμετέχει στις ραγδαίες εξελίξεις που τα τελευταία χρόνια σημειώνονται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, αρμοδιότητές της.

Σήμερα, είμαστε σε θέση να αναγγείλουμε τη δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας μας (Innovation Hub), προσφέροντας μια υπηρεσία που βασικά στοχεύει στις εταιρείες, χρήστες και δημιουργούς, προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, παράλληλα βέβαια με τη στήριξη και των παραδοσιακών μεθόδων διακίνησης χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Μέσω του Κόμβου επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της εποπτικής αρχής και των εποπτευομένων ή μη επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργούν ή χρησιμοποιούν προϊόντα / υπηρεσίες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, πάντα με στόχο την πληρέστερη κατανόηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς και των προοπτικών, των κινδύνων και προκλήσεων που αυτές συνεπάγονται.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσβλέπει σε μία υπεύθυνη ανάπτυξη και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα των επενδυτών, η προστασία των οποίων αποτελεί και τη βασική της αποστολή.

 

 

Χαράλαμπος Γκότσης

Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς