Θεσμικό πλαίσιο

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ν. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης για την κατάχρηση αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την ενσωμάτωση της Οδηγίας  2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής οδηγίας 2015/2392 (σχετικά άρθρα: 25 – 47 και άρθρο 77 περί ενάρξεως ισχύος του νόμου).

Τροποποιήσεις ν. 4443/2016:

Ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α 103/27.5.2020): με το άρθρο 48 προστίθεται περ. Γ΄ στην παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 4443/2016

Ν. 5002/2022 (ΦΕΚ Α 228/9.12.2022): με το άρθρο 50 περ.4 καταργείται η περ. (ζ) της παρ.3 του άρθρου 36 του ν. 4443/2016

Επιπλέον με το άρθρο 6  του ν. 5002/2022 απαριθμούνται τα εγκλήματα για τη διακρίβωση των οποίων είναι δυνατή η άρση του απορρήτου και με το άρθρο 7 παρ.3 ρυθμίζεται η διαχείριση υλικού σε άρσεις για τη διακρίβωση εγκλημάτων των άρθρων 28 και 31 του ν. 4443/2016 κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προστίμων του άρθρου 37 του ν. 4443/2016, καθώς και των στοιχείων (α) και (β) του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς.

Απόφαση Δ.Σ. της Ε.Κ. 2/894/23/10/2020_(α) Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού, (β) Προσαρμογή στο άρθρο 73 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ – MiFid II και το άρθρο 71 του ν.4514/2018, (γ) Προσαρμογή στο άρθρο 94Β του ν. 4099/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.4416/2016, ΦΕΚ Α 160/6.9.2016 (άρθρο 1 παρ.17 της Οδηγίας 2014/91/ ΕΕ) – τροποποίηση UCITS V, (δ) Προσαρμογή στην παρ. 3 τού άρθρου 6 του ν.4557/2018, περίπτωση (θ), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020, (ε) Προσαρμογή στα άρθρα 76 και 78 του ν. 1969/1991 και την παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4706/2020_ΦΕΚ Β’ 5303/3.12.2020

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της12.6.2014).

Τροποποιήσεις του Κανονισμού:

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2016 ( ΕΕ L 175 της 30.6.2016), για την τροποποίηση ……… του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς ……… άρθρο 2 τροποποιεί το άρθρο 39 του Κανονισμού

Κανονισμός 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 (benchmarks) ( ΕΕ L 171 της 9.6.2016): άρθρο 56 τροποποιεί το άρθρο 19, 35 και 38

Κανονισμός 2029/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και των κανονισμών (ΕΕ) 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης: άρθρο 1 τροποποιεί το άρθρο 11, 13, 17, 18, 19 και 35.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (με χρονολογική σειρά)

Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά της υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού. Η Οδηγία ενσωματώθηκε με την Απόφαση 1/798/12.10.2017 ΔΣ της ΕΚ.

Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ)2016/522 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων δημοσίων φορέων και κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, τις ενδείξεις χειραγώγησης της αγοράς, τα όρια δημοσιοποίησης, την αρμόδια αρχή για τις γνωστοποιήσεις των καθυστερήσεων, την άδεια για τη διενέργεια συναλλαγών κατά τη διάρκεια κλειστών περιόδων και τα είδη των κοινοποιήσιμων συναλλαγών διευθυντικών στελεχών.

Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/908 της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις για την καθιέρωση μιας αποδεκτής πρακτικής αγοράς και τις απαιτήσεις για τη διατήρησή της, τον τερματισμό της ή την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την αποδοχή της

Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/909  της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το περιεχόμενο των κοινοποιήσεων που πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές και για την κατάρτιση, τη δημοσίευση και την τήρηση του καταλόγου κοινοποιήσεων 

Κατ’έξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/957 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αφορούν τις κατάλληλες ρυθμίσεις, συστήματα και διαδικασίες, καθώς και υποδείγματα κοινοποίησης που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά καταχρηστικών πρακτικών ή ύποπτων εντολών ή συναλλαγών 

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/958 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τις τεχνικές ρυθμίσεις που αφορούν την αντικειμενική παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων ή άλλων πληροφοριών που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων συμφερόντων ή ενδείξεων συγκρούσεων συμφερόντων (βλ. και διορθωτικό στον ως άνω κανονισμό)

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/523 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για τη γνωστοποίηση και τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/378  της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τον μορφότυπο και το υπόδειγμα για την υποβολή των κοινοποιήσεων στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/959 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα και τα υποδείγματα γνωστοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες, καθώς και τη μορφή των αρχείων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/960 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2017/1158 της 29ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα για τις αρμόδιες αρχές που ανταλλάσσουν πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών που αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2018/292 της 26ης Φεβρουαρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνδρομή μεταξύ αρμοδίων αρχών σύμφωνα με  τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς.

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/461 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 όσον αφορά την εξαίρεση της Τράπεζας της Αγγλίας και του Γραφείο Διαχείρισης Χρέους του Ηνωμένου Βασιλείου από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1406 της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2020,  για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνδρομή μεταξύ αρμόδιων αρχών, της ESMA, της Επιτροπής και άλλων οντοτήτων βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 2 και του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1783  της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που περιέχουν πρότυπο έγγραφο για συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)  2022/1210 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2022, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μορφότυπο των καταλόγων προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και των επικαιροποιήσεών τους  [αντικατέστησε τον  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/347]

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1959 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) του (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό υποδείγματος σύμβασης σχετικά με συμβάσεις ρευστότητας για τις μετοχές εκδοτών των οποίων τα χρηματοπιστωτικά μέσα έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ESMA

10/11/2016/ ESMA/2016/1477: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR): Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

20/10/2016/ ESMA/2016/1478: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR: Αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

17/1/2017/ESMA/2016/1480: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR): Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό του ορισμού των προνομιακών πληροφοριών για παράγωγα επί εμπορευμάτων

13/4/2022/ESMA70-159-4966: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR): Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών και αλληλεπιδράσεις με την προληπτική εποπτεία

ESMA PUBLIC STATEMENT

28.10.2021 ESMA70-154-2780: ESMA’s Statement on Investment Recommendations on Social Media

Questions and Answers ESMA

25/11/2022 ESMA 70-145-111 : Q&Α on the Market Abuse Regulation

Προειδοποίηση για τις υποχρεώσεις του Κανονισμού Κατάχρησης Αγοράς κατά την ανάρτηση επενδυτικών συστάσεων στα κοινωνικάδίκτυα