Πιστοποίηση επαγγελματικής καταλληλότητας

 

Το τρέχον πλαίσιο πιστοποίησης της επαγγελματικής καταλληλότητας στελεχών της κεφαλαιαγοράς ρυθμίζεται με την Απόφαση 3/505/3.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 873/11.5.2009) κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α΄168) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49(2) του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄178) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 175). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υποχρέωση των ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να απασχολούν, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, μόνο πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας. Η Απόφαση ορίζει το μέγιστο αριθμό ασκούμενων που δύναται να απασχολεί κάθε Εταιρία καθώς και το μέγιστο χρονικό διάστημα όπου οι εταιρίες δύνανται να απασχολούν ασκούμενα πρόσωπα πριν αυτά λάβουν επιτυχώς μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης (α1). Αντίστοιχη υποχρέωση πιστοποίησης έχει προβλεφθεί για τα στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων με ανάλογους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στην κοινή Απόφαση 4/505/3.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, για την εφαρμογή της οποίας αρμόδια είναι η Τράπεζα Ελλάδος.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας αναφέρεται σε πέντε ειδικές κατηγορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως εξής: (α1): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους χρηματαγοράς, (α2): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε παράγωγα προϊόντα, (β1): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους της χρηματαγοράς, (β): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς, παράγωγα προϊόντα και σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, (γ): Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών και (δ): Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης ή στο σεμινάριο πιστοποιητικού (α1) ή είναι κάτοχος ισοδύναμου τίτλου πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας που έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κρατών-μελών της IOSCO και έχει συμμετάσχει με επιτυχία στην Εξέταση της ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Το σεμινάριο πιστοποίησης απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό (α1) και εργάζονται ως ασκούμενοι στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών.

Επιπλέον της επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ή το σεμινάριο ή της κατοχής ισοδύναμου τίτλου, η χορήγηση πιστοποιητικού προϋποθέτει την πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας φυσικών προσώπων, όπως (α) ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας και, (β) κατά περίπτωση, ελάχιστα τυπικά προσόντα.