Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies – CRAs)

 

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΑΚΑΑ (ESMA)

 

Εταιρίες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit rating agencies – CRAs)

 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (στο εξής: CRAs), ο Κανονισμός 1060/2009 (CRA1) θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο 2009. Με την ανακοίνωση της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (στο εξής: ESMA), ο Κανονισμός αναθεωρήθηκε το Μάιο 2011 (CRA2) με σκοπό να αναθέσει στην ESMA την αποκλειστική αρμοδιότητα της εγγραφής και εποπτείας των CRAs που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η ESMA καλείται επίσης να προετοιμάσει Κανονιστικά Τεχνικά Πρότυπα, παράλληλα με τον παραδοσιακό της έργο που είναι η προώθηση της εποπτικής σύγκλισης με την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών και συστάσεων επιπέδου 3. Επιπλέον ο Κανονισμός απαιτεί από την ESMA την τήρηση κεντρικού αρχείου πληροφοριών που θα περιλαμβάνει τις ιστορικές επιδόσεις των CRAs καθώς και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που εκδόθηκαν στο παρελθόν. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Τον Μάιο 2013 ο Κανονισμός τροποποιήθηκε εκ νέου (CRA3) προκειμένου να θεσπιστούν μεταξύ άλλων, κανόνες για μείωση της υπερβολικής εξάρτησης των φορέων της αγοράς από τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, για ενίσχυση της διαφάνειας σε σχέση με τη λειτουργία των CRAs καθώς και για αστική ευθύνη σε περίπτωση οικονομικής βλάβης των χρηστών των αξιολογήσεων.

Τα CRAs που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγραφούν στην ESMA ενώ τα CRAs που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν-πιστοποιηθούν από την ESMA. Η διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης καθορίζεται από κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ' εξουσιοδότηση του Κανονισμού για τα CRAs.

 

Κείμενα της ESMA σχετικά με την εποπτεία των CRAs (https://www.esma.europa.eu/page/CRA-documents)

Κατάλογος εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων CRAs στην Ευρωπαϊκή Ένωση (https://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs)

Πρόσβαση στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών της ESMA (CEREP) με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που έχουν εκδοθεί από εγγεγραμμένα και πιστοποιημένα CRAs καθώς και τις ιστορικές επιδόσεις τους (http://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/)