Καταγγελίες Επενδυτών

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά έγγραφες καταγγελίες επενδυτών, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις.

Ο έλεγχος της καταγγελίας διενεργείται με βάση τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης των καταγγελιών -σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων- ο δε χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου εξαρτάται τόσο από το περιεχόμενο της καταγγελίας όσο και από την ενδεχόμενη αποκάλυψη παραβατικών συμπεριφορών.