Πολυμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας

 

Ο σκοπός των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας είναι η εδραίωση και εφαρμογή διαδικασίας παροχής συνδρομής μεταξύ των εποπτικών αρχών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί για θέματα κινητών αξιών. Με βάση τα Πρωτόκολλα αυτά, εμπιστευτικές πληροφορίες χρήσιμες στις εποπτικές αρχές, μπορούν να ανταλλάσσονται με σκοπό την άσκηση εποπτείας και τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων προς τις ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις. Τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών διαφορετικών χωρών διευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία μεταξύ χρηματιστηρίων, εταιριών και λοιπών παραγόντων της κεφαλαιαγοράς και συνεπώς αποτελούν το πρώτο στάδιο για την εδραίωση και περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων των κεφαλαιαγορών των χωρών αυτών. Στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, διότι προάγουν αποφασιστικά την πορεία προς την ενιαία εποπτεία της Ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί τα ακόλουθα πολυμερή Πρωτόκολλα Συνεργασίας:

     Πολυμερές Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη συμβουλή, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ καθεμιάς από τις αρμόδιες αρχές του ΕΟΧ και την Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου