Εξυγίανση Επιχειρήσεων Επενδύσεων

 

Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης

Η Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΛΜΕ) συστάθηκε με το ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015)» (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015), στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του άρθρου 3 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173/190, 12.6.2014), με την οποία θεσπίζεται το πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η ΕΛΜΕ αποτελείται από τρία μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΛΜΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) την άσκηση των εξουσιών και διενέργεια πράξεων εξυγίανσης που ανατίθενται στην αρχή εξυγίανσης και προβλέπονται στο Ν. 4335/2015,

β) την έκδοση όλων των ατομικών διοικητικών πράξεων και τη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται στο Ν. 4335/2015, εκτός από αυτές που αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων και αυτές που αφορούν σε αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδιας αρχής,

γ) την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφενός για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και αφετέρου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το Ν. 4335/2015 και

δ) την πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται στο Ν. 45335/2015.

 

Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων συστάθηκε με το Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015), ο οποίος τροποποίησε το Π.Δ. 65/2009 «Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Α’ 88/ 9.6.2009) στο πλαίσιο ενσωμάτωσης του άρθρου 3 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173/190, 12.6.2014).

Αποτελεί μία αυτοτελή, ειδική λειτουργική μονάδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία επικουρεί και υποστηρίζει την Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την κατάσταση των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει της πληροφόρησης που λαμβάνει από την Διεύθυνση Φορέων προκειμένου να εξεταστεί η εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης,

β) καταρτίζει τα σχέδια εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων κατόπιν διαβούλευσης και άντλησης στοιχείων από την Διεύθυνση Φορέων,

γ) διερευνά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης,

δ) παρακολουθεί την εφαρμογή της διαδικασίας των μέτρων εξυγίανσης,

ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης για θέματα της αρμοδιότητάς της σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στις διατάξεις του νόμου για την εξυγίανση Επιχειρήσεων Επενδύσεων.