Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ.

 

Υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. και έχουν έδρα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρέχουν επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας τους. Στον χώρο αυτό εμφανίζονται και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς λογίζονται ως υποκαταστήματα Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ν. 3606/2007.