Αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Money Laundering)

 

Νόμοι

 

Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Εγκύκλιοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

 

Διευκρινίσεις - Ανακοινώσεις - Εκθέσεις

 

Ετήσια Έκθεση (άρθρο 10 της Απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

 

Οδηγίες - Κανονισμοί - Αποφάσεις - Γνώμες - Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της FATF

 

Ομιλίες - Παρουσιάσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του FATF (Financial Action Task Force) και τις συστάσεις για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, συμβουλευτείτε: http://www.fatf-gafi.org

Επίσης, αναφορικά με φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της Αρχής Αντιμετώπισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες, να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα http://www.hellenic-fiu.gr.

 

Παλαιές Ανακοινώσεις