Τιτλοποίηση

 

Θεσμικό πλαίσιο

Eθνική Νομοθεσία

Νόμος 4706/2020 (άρθρα 69-70)

Ενωσιακή νομοθεσία

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση, τη δημιουργία ειδικού πλαισίου για απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ και των Κανονισμών (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ0 648/2012

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1224 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των πληροφοριών και των λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης που πρέπει να διατίθενται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1225 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τα τυποποιημένα υποδείγματα για τη διάθεση των πληροφοριών και λεπτομερειών μιας τιτλοποίησης από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, την ανάδοχη οντότητα και την ΟΕΣΤ

Kατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) 2020/1226 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου και τον καθορισμό ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS

Eκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1227 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS

Kατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/885 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται προς μια αρμόδια αρχή στην αίτηση για άδεια τρίτου μέλους που αξιολογεί τη συμμόρφωση STS

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1229 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα λειτουργικά πρότυπα των αρχείων καταγραφής τιτλοποιήσεων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, τη σύγκριση, την πρόσβαση και την εξακρίβωση της πληρότητας και της συνέπειας των δεδομένων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1228 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο των απαιτήσεων καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων ή για την επέκταση καταχώρισης αρχείου καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1230 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής τιτλοποιήσεων και τις λεπτομέρειες της απλοποιημένης αίτησης επέκτασης της καταχώρισης ενός αρχείου καταγραφής συναλλαγών

 

Σχετική πληροφόρηση (υπό κατασκευή)