Σχετική πληροφόρηση

 

Βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κεντρικά αποθετήρια τίτλων (Κ.Α.Τ)

Τα συστήματα διακανονισμού που τελούν υπό τη διαχείριση των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων έχουν συστημική σημασία για τη λειτουργία των αγορών κινητών αξιών. Επιπλέον αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της ακεραιότητας μιας έκδοσης κινητών αξιών, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (Κανονισμός Κ.Α.Τ. ή CSDR), μαζί με τον κανονισμό EMIR και την οδηγία MiFID II, συναποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που θέτει τις συστημικά σημαντικές υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα κάτω από κοινές απαιτήσεις και κανόνες, με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ο κανονισμός για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ.) θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για το διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινές απαιτήσεις για την οργάνωση και την λειτουργία των Κ.Α.Τ., προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του διακανονισμού. Με τον κανονισμό αυτό εισάγεται ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αδειοδότηση και την εποπτεία των Κ.Α.Τ.

Θεσπίζονται επίσης, μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες υποχρεώσεις:

  • Η υποχρέωση απεικόνισης όλων των κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση ή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τόπους διαπραγμάτευσης δια λογιστικής εγγραφής και καταχώρησής τους σε Κ.Α.Τ.
  • Η υποχρέωση ολοκλήρωσης του διακανονισμού όχι αργότερα από τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διαπραγμάτευσης.
  • Η καθιέρωση μηχανισμού κυρώσεων, ο οποίος περιλαμβάνει χρηματικές ποινές για τους συμμετέχοντες που προκαλούν αδυναμία διακανονισμού.
  • Η θέσπιση υποχρεωτικής διαδικασίας αγοράς κάλυψης (buy-in) στις περιπτώσεις αποτυχίας διακανονισμού των συναλλαγών.