Θεσμικό πλαίσιο

 

  • Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α/106/30.5.2006) «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις»
  • Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) «Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης»
  • Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 1/526/20.10.2009 (ΦΕΚ Β/2374/26.11.2009) «Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 (ΦΕΚ Β/18/16.1.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης"»
  • Απόφαση Δ.Σ. Ε.Κ. 1/644/22.4.2013 (ΦΕΚ Β/982/23.4.2013) «Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του N. 3461/2006»
  • Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς