Θεσμικό πλαίσιο

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/1 της 28.8.2014)

Σχετικές σελίδες στην ενότητα Θεσμικό Πλαίσιο / Κωδικοποίηση Νομοθεσίας: