Θεσμικό πλαίσιο

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

European Market Infrastructure Regulation

Ο Κανονισμός με αριθμό 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, (EMIR), αναφορικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC derivatives), τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους (CCPs) και τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (TRs), τέθηκε σε ισχύ την 16 Αυγούστου 2012.

Οι κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμοί της ΕΕ με αριθμό 148/2013 έως 153/2013, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, που συμπληρώνουν τον EMIR, δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ την 23 Φεβρουαρίου 2013 και τέθηκαν σε ισχύ την 15 Μαρτίου 2013.

Αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Trade Repositories)

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMIR (Κανονισμός 648/2012/ΕΚ) απαιτεί την αναφορά όλων των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (στο εξής: TRs).

Τα TRs συγκεντρώνουν και τηρούν κεντρικά τα στοιχεία των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της διαφάνειας των αγορών παραγώγων και στη μείωση των κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Σύμφωνα με τον EMIR, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει άμεσες ευθύνες αναφορικά με την εγγραφή, την εποπτεία και την αναγνώριση TRs που εδρεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα TRs που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγραφούν στην ΕΕ, ενώ τα TRs που εδρεύουν σε τρίτες χώρες και δραστηριοποιούνται στην ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν από την ESMA, ώστε να χρησιμοποιούνται από τους αντισυμβαλλομένους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης βάσει του EMIR.

Μετά την εγγραφή του, κάθε TR θα εποπτεύεται από την ESMA ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωσή του με όλες τις απαιτήσεις του EMIR και να δίδεται η δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να αντλούν τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες των συμβολαίων παραγώγων προϊόντων προκειμένου να εκπληρώσουν τη δική τους αποστολή.

Εκτός από την εποπτεία των TRs, η ESMA έχει αναπτύξει αναλυτικούς κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εγγραφή και την πρόσβαση στα δεδομένα των TRs.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: