Θεσμικό πλαίσιο

 

Νομοθεσία για Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRAs)

  • Κανονισμός 462/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 που τροποποιεί τον Κανονισμό 1060/2009 για τις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRA3) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0462)
  • Οδηγία 14/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση της Οδηγίας 41/2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της Οδηγίας 65/2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 61/2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013L0014)
  • Κανονισμός 513/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 που τροποποιεί τον Κανονισμό 1060/2009 για τις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRA2) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2011:145:TOC)
  • Κανονισμός 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (CRA1) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2009:302:TOC)
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 272/2012 της 7ης Φεβρουαρίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τέλη που χρεώνει η ESMA στις Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0272)
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 946/2012 της 12ης Ιουλίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ESMA σε Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, περιλαμβανομένων κανόνων για το δικαίωμα υπεράσπισης και μεταβατικών διατάξεων (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:282:0023:0026:en:PDF
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 446/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των περιοδικών αναφορών για τα δεδομένα των αξιολογήσεων που υποβάλλονται στην ESMA από τις Εταιρίες Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:140:TOC)
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 447/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μεθοδολογιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:140:TOC)
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 448/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση κανονιστικών τεχνικών προτύπων για την παρουσίαση των πληροφοριών που διαβιβάζουν οι Εταιρίες Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας σε κεντρικό αρχείο που δημιουργεί η ESMA (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:140:TOC)
  • Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής αριθ. 449/2012 της 21ης Μαρτίου 2012 που συμπληρώνει τον Κανονισμό 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση κανονιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις πληροφορίες για την εγγραφή και την πιστοποίηση των Εταιριών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2012:140:TOC)