Θεσμικό πλαίσιο

 

Νόμοι

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4416 - Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

N. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.»

Οδηγίες και Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1131 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

ΟΔΗΓΙΑ 2014/91/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32009L0065

  • Οδηγία 2010/43/ΕΕ

Οδηγία 2010/44/ΕΕ  (Αρχικά 2010/42/ΕΕ) -Οδηγία 2010/42/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32010L0044

 

  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.583/2010 της Επιτροπής

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426160812356&uri=CELEX:32010R0583

  • Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.584/2010 της Επιτροπής

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426160867451&uri=CELEX:32010R0584

 

 

Κανονιστικές Αποφάσεις  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  • Κανονιστική Πράξη υπ'αριθ.0006/2009/8.6.2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αναφορικά με τον κανονισμό των λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν Εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς