Aειφορία-ESG

 

Aειφορία-ESG

1. Σχετική Πληροφόρηση

Οι Περιβαλλοντικοί, Κοινωνικοί και οι σχετικοί με τη Διακυβέρνηση παράγοντες, γνωστοί και ως ESG factors  Environmental, Social, Governance, ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στο θεσμικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών. Tα σημαντικά και επίκαιρα θέματα της Αειφόρου ή Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής (Sustainable Finance) περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες ενεργειών στο σύνολο της οικονομίας αλλά και στον χρηματοοικονομικό  τομέα ειδικότερα.  Οι θεσμικές αυτές εξελίξεις αποσκοπούν στην προσαρμογή και εγρήγορση όλων των συμμετεχόντων  α) στο ζήτημα των  κινδύνων που ενέχει η κλιματική  αλλαγή και οι υπόλοιπες παράμετροι αειφορίας και β) στις ενέργειες που κατ’ ελάχιστον απαιτούνται ώστε να λαμβάνονται αποτελεσματικά υπόψη τα θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας από τους φορείς της κεφαλαιαγοράς αλλά και κατά τη  διαδικασία λήψης επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων.

Για τους σκοπούς του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (βλ. κατωτέρω) στα θέματα αυτά,  οι περιβαλλοντικοί στόχοι είναι οι εξής:

Α) Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής.

Β) Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Γ) Η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων.

Δ) Η μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία.

Ε) Η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης.

ΣΤ) Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Οι ενέργειες σε Ευρωπαϊκό  επίπεδο για τη  Βιωσιμότητα στο Χρηματοοικονομικό Χώρο (Sustainable finance) στηρίζουν την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης  Συμφωνίας (European Green Deal) η οποία αποσκοπεί σε  μία Ευρώπη ουδέτερη ως προς το κλίμα  έως το 2050. 

H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά (Action Plan on Sustainable Finance) καθώς και η Επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική (EU Renewed Sustainable Finance Strategy) αποτελούν σημαντικά σχετικά κείμενα.

Σχετικές εξελίξεις

  • Αναλυτική πληροφόρηση για τα θέματα της Βιωσιμότητας στο Χρηματοοικονομικό Χώρο (Sustainable Finance) περιέχεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority -ESMA)

  • Η απάντηση της ESMA  στη διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την Επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Στρατηγική (EU Renewed Sustainable Finance Strategy) για τα θέματα Βιωσιμότητας δίνεται εδώ.

  • Η ESMA έχει παράλληλα συμμετάσχει μέχρι σήμερα  στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά «Technical expert group on Sustainable Finance  - TEG»  το έργο της οποίας μπορεί να αναζητηθεί εδώ.

Δείτε εδώ ενημέρωση σχετική με την ευρωπαϊκή συζήτηση στα θέματα εισαγωγής Προτύπου Ομολόγου Αειφορίας (Green Bond Standard)

2. Θεσμικό πλαίσιο - Ενωσιακή Νομοθεσία

Σχετικά με την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων του Κανονισμού TAXONOMY παραπέμπουμε στη σελίδα της ΕΕ όπου   επικαιροποιείται η σχετική πληροφόρηση, και στη σχετική Ανακοίνωση της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο κ.α της 21ης Απριλίου 2021.

Δείτε επίσης: Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και ομάδα εμπειρογνωμόνων κρατών – μελών βάσει του Κανονισμού   TAXONOMY

Κανονισμός Γνωστοποιήσεων «SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURES REGULATION» (SFDR)

O Κανονισμός SFDR τροποποιήθηκε από τον  Κανονισμό TAXONOMY  και η πλειονότητα των διατάξεών του  εφαρμόζονται από τις 10 Μαρτίου 2021 (βλ. ειδικότερα, άρθρο 20).

Ως προς τις εφαρμοστικές  διατάξεις, στις 2 Φεβρουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε από τις τρείς Αρχές ESMA, EBA και EIOPA  το σχέδιο για τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα τα οποία αναμένεται να εγκριθούν από την ΕΕ εντός του έτους.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_03_joint_esas_final_report_on_rts_under_sfdr.pdf

Σχετικά με τις προθεσμίες και την υιοθέτηση του Κανονισμού 2019/2088 παραπέμπουμε στις ακόλουθες επιστολές:

  • Περί εφαρμογής του Κανονισμού2019/2088 (SFDR)

Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ESMA, EBA και EIOPA 

  • Περί προτεραιοτήτων εφαρμογής του Κανονισμού2019/2088 (SFDR)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2021_02_letter_to_eu_commission_on_priority_issues_relating_to_sfdr_application.pdf

Επίσης, εκδόθηκε από τις τρείς Αρχές ESMA, EBA και EIOPA Ανακοίνωση ως προς τα θέματα εποπτείας για την ενιαία έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού SFDR.

Δείτε εδώ.

Επιπλέον, οι τρείς Αρχές ESMA, EBA και EIOPA θα δημοσιεύσουν εντός του 2021 επιπλέον Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα σε σχέση με τα προϊόντα και τις δημοσιοποιήσεις που συνδέονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Taxonomy και ιδίως για την εφαρμογή των άρθρων  8(4), 9(6) και 11(5) του SFDR. Δείτε εδώ το κείμενο διαβούλευσης.

Κανονισμός για τους δείκτες αναφοράς σχετικά με την αειφορία

Οι κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις για την εφαρμογή του ως άνω πλαισίου για τους χρηματοοικονομικού δείκτες μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

Γενικότερα, σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία θέσπισης ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή των ανωτέρω Κανονισμών έχει ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις οποίες προβλέπεται και η συμβολή της ESMA. Επίσης, στην ιστοσελίδα της τελευταίας δημοσιεύονται  κάθε φορά οι εκάστοτε σχετικές διαβουλεύσεις.

Δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τους εκδότες

Σύμφωνα με το άρθρο 8  του Κανονισμού ΤΑΧΟΝΟΜΥ κάθε επιχείρηση που υπόκειται σε υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 19α ή με το άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2014/95/EU (the ‘NonFinancial Reporting Directive’) περιλαμβάνει στη μη χρηματοοικονομική κατάσταση της ή στην ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση πληροφορίες για τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο οι δραστηριότητες της επιχείρησης συνδέονται με οικονομικές δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Παραπέμπουμε σχετικά στη διαβούλευση από την ESMA, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου του 2020. Προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα εκδώσει σχετική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τον Ιούνιο 2021 ενώ αναμένεται η έκδοση σειράς επόμενων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Δείτε εδώ αναλυτικότερη επικαιροποιημένη πληροφόρηση. Επίσης εδώ καθώς και εδώ.

H Οδηγία Non Financial Reporting Directive (NFRD)

Παραπέμπουμε εδώ όπου δίνεται αναλυτικότερη πληροφόρηση καθώς και σε βασικά ενδεικτικά κείμενα νομοθεσίας καθώς και στους συνδέσμους που αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις του Κανονισμού ΤΑΧΟΝΟΜΥ.

Πληροφορίες για την υπό συζήτηση αναθεώρηση του πλαισίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από εκδότες (large companies) δίνονται εδώ.

3.  Πρόσθετη ενημέρωση

ESMA supervisory briefing on sustainability risks and disclosures

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-45-1427_supervisory_briefing_on_sustainability_risks_and_disclosures.pdf

Key  challenges in the area of Sustainable Finance are summarized in the letter of ESMA to the European Commission, of 28 January 2021:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-423_esma_letter_to_ec_on_esg_ratings.pdf

Study on Sustainability – Related Ratings, Data and Research:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183474104#

Sustainable Finance and Taxonomy: Κριτήρια για τον ορισμό των περιβαλλοντικά βιώσιμων δραστηριοτήτων- με βάση τις Συστάσεις recommendations της Τεχνικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων,  (Technical Expert Group on Sustainable Finance - TEG):

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2176#3

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW

Tο Δεκέμβριο του 2019 η ESMA δημοσιοποίησε την Έκθεσή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον προβληματισμό γύρω από τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα στις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις. 

ESMA TRENDS RISKS & VULNERABILITIES REPORT: Βλ. ιδίως κεφάλαιο για τις εξελίξεις στις αγορές και στα προϊόντα όσον αφορά τα Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά (Παραπέμπουμε σε αναζήτηση και των επόμενων εκδόσεων σε εξαμηνιαία βάση)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1287_report_on_trends_risks_and_vulnerabilities_no.2_2020.pdf

Οδηγός Δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

4. Συνέδρια/Σεμινάρια ESG - Παρουσιάσεις

4.1 Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) E.K., 17.6.2021, με θέμα: "Ο νέος Κανονισμός (SFDR) για τις ρυθμίσεις περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες"

5. Xρήσιμοι σύνδεσμοι

Στο επίπεδο του  Διεθνoύς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) συναφής  πληροφόρηση δίνεται στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS564.pdf

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD652.pdf

Ανακοίνωση σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις θεμάτων ΕSG από τους εκδότες: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  (ΟΟΣΑ- OECD)

Towards a green recovery: http://www.oecd.org/

Διεθνής Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση