ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Αριθμ. Αδείας: 5/120/18.11.1997
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17210/06/Β/88/02
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66 ΚΤΗΡΙΟ Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: 210-7720000
Φαξ: 210-7720001
Ιστοσελίδα: http://www.nbgsecurities.com
E-mail: info@nbgsecurities.com
Διευθύνων Σύμβουλος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: 8 Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟFAXEMAILΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΑΕΠΕΥΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1Χ. ΣΓΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣΗΡΟΔΟΤΟΥ 28, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ25310-8198025310-34748charalampossgouro@nbgsecurities.com-Y--
2ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΣΗΜΑΚΗ ΦΩΤΗΛΑ 1, 251 00 ΑΙΓΙΟ26910-28602a.papadopoulos@otenet.gr-Y--
3Δ. ΖΕΡΒΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, 851 01 ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ22410-61937dzervos@gmail.com-Y--
4ΓΟΛΕΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣΑ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 63, 412 22 ΛΑΡΙΣΑ2410-597100golemisp@otenet.gr-Y--
5GAMMA TRADINGΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 22, 105 60 ΑΘΗΝΑ210-7720111mmatsoukas@gmail.com-Y--
6J.K. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6, 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ6944388115210-7720568john.kostopoulos@nbgsecurities.com-Y--
7G.M. INVESTMENTS Ι.Κ.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣΣΠΟΡΑΔΩΝ 3, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6972999809moschovakosn@gmail.com-Y--
8XARAX INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣΚΕΚΡΟΠΟΣ 24, 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ210-7720163ioannis.petrolekas@nbgsecurities.com-Y--
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α)
Κινητές Αξίες
(β)
Μέσα χρηματαγοράς
(γ)
Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
(δ)
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα
(ε)
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης)
(ζ)
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντική εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως, στην περίπτωση (στ) και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κάτα πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων
(η)
Παράγωγα μέσα για την μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
(θ)
Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)
(ι)
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στα προηγούμενα, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων
(στ)
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ
1(α)
Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών
YYYYYYYYYY
1(β)
Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
YYYYYYYYYY
1(γ)
Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό
YYYYYYYYYY
1(δ)
Διαχείριση χαρτοφυλακίων
YYYYYYYYYY
1(ε)
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
YYYYYYYYYY
1(ζ)
Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
YY--------
1(η)
Λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης
Y---------
1(στ)
Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης
Y---------
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2(α)
Φύλαξη και διοικητική διαχείρηση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείρηση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών
YYYYYYYYYY
2(β)
Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο
Y-Y-------
2(γ)
Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων
YYYYYYYYYY
2(δ)
Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
YYYYYYYYYY
2(ε)
Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα
YY--------
2(ζ)
Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις ε' έως ζ' και ι' του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών
----YY--YY
2(στ)
Παροχή υπηρεσιών σχετιζομένων με την αναδοχή
Y---------