ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμ. Αδείας: 18/779/21.3.2017
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 128686346000
Διεύθυνση: Τατοΐου 4, 146 71 Κηφισιά
Τηλέφωνο: 210 62 04 194
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
E-mail: info@blekedros.com
Διευθύνων Σύμβουλος: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ