ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 100.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει της από 28.03.2016 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/144

Ιστοσελίδα Εκδότριας, http://www.athena-sa.gr/StockExchangeNewsGR.asp?sid=20

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.athena-sa.gr