ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 41.261.980 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά εις είδος του Ενεργητικού και τμήματος του Παθητικού της εταιρίας «ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», όπως αποφασίστηκε στην από 25/6/2015 Tακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/257

 

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

 

Ιστοσελίδα Εκδότριας,

www.selonda.com/uploads/News/Selonda_Announcement_Approval_ASE_Commission_20.12.16_GR.PDF

 

Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών, Μαρούσι, τηλ. 210 3724900Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.selonda.com