ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
ΠεριγραφήΔιάθεση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 43.750.000 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οι οποίες προήλθαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, βάσει της από 24.06.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
ΤρόποςΗλεκτρονικά και Έντυπα
Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia


Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών   http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/144


Ιστοσελίδα Εκδότριας http://www.athena-sa.gr/LatestNewsGR.asp?BID=242


Έντυπα από τα γραφεία της Εκδότριας, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ.
151 25 Μαρούσι.
Ιστοσελίδα της Εκδότριαςhttp://www.athena-sa.gr