Π.Δ. 1222/1981 «Περί αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. (Β.Δ/γμα 12/16 Ιουνίου 1909) ως αυτή αντικατεστάθη δια της παραγράφου 3 του άρθρου μόνου του από 24 Αυγούστου 1946 Β. Δ/τος «περί τροποποιήσεως των άρθρων 26, 30 και 65 του Κανονισμού του Χ.Α.Α»