Π.Δ. 30/1988 (ΦΕΚ Α' 13) «Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης μετοχών εταιριών στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις»