Π.Δ. 14/1993 (ΦΕΚ Α' 6 / 1-2-93) «Τροποποίηση του Π.Δ. 409 της 12 / 28-11-1986 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν. 2190 / 1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174 / 1963) προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68 / 151 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9.3.1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77 / 91 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-12-1976 της Τέταρτης Οδηγίας 78 / 660 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25-7-1978 και μερικώς της Έβδομης Οδηγίας 83 / 349 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13-6-1983 (ΦΕΚ Α΄ 191)»