Π.Δ. 433/1993 (ΦΕΚ Α' 183 / 7-10-93) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348 / 1985 (ΦΕΚ 125 Α΄) του Ν. 1969 / 91 (ΦΕΚ 167 / Α΄) και του Π.Δ. 50 / 1992 (ΦΕΚ 22 / Α΄), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 85 / 611 / ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της Οδηγίας 90 / 211 / ΕΟΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 80 / 390 / ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για τη διάθεση τίτλων στο κοινό ως ενημερωτικών δελτίων εισαγωγής στο Χρηματιστήριο».