Π.Δ. 401/1996 (ΦΕΚ Α' 269 / 10-12-96) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της επιτροπής για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του άρθρου 7 του Ν. 2331 / 95».