Π.Δ. 100/1998 (ΦΕΚ Α' 96 / 5-5-98) «Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων».