Π.Δ. 74 /2001 (ΦΕΚ Α' 64 / 2-4-01) «Περί μεταθέσεως της έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 2844 / 2000 (ΦΕΚ 220 / Α΄ / 2000) «Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφαλείας».