Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 157/25-6-2003) «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007