Ν. 2937/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 169/26-7-2001) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
Ημ. Νομοθεσίας: 24 Ιαν 2007